วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

นวัตกรรมทางการศึกษา : E-book on tablet (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

  • แนวคิด/หลักการและขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

....จากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย อินเทอร์เน็ตมีใช้กันอย่างทั่วถึงไม่ว่าชนชั้นใด มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว..ในขณะเดียวกันจึงทำให้เกิดเว็ปไซต์, บล็อก, e-book (Electronic Book) ต่างๆมากมายที่สามารถดาวน์โหลดหนังสือต่างๆได้โดยแทบไม่ต้องซื้อหนังสือ  ต่อมา จึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และนำมาสู่คอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่เรียกว่า tablet ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก....

ในการอ่าน e-book ในอดีตสามารถอ่านได้โดยการผ่านโปรแกรมการอ่านของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไปซึ่งมีขนาดใหญ่และไม่สามารถที่จะพกพาไปอ่านที่อื่นได้ ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นโดยผ่านสมาทโฟนหรือเทปเลต ที่จะช่วยให้อ่านหนังสือได้ง่ายขึน ในขณะที่เวลาไปไหนมาไหนก็สามารถพกได้เป็นหลายพันหลายหมื่นหน้าลงในกระเป๋าของเราได้...

เครื่องมือในการอ่านอีบุ๊คมีการพัฒนาในรูปของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สมาทโฟน ไอโฟน ไอเพด แต่ในที่นี่จะกล่าวถึงการอ่านอีบุ๊คด้วย Tablet  "ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับ Tablet ก่อนว่าลักษณะของ Tablet เป็นอย่างไรบ้าง?"          

 .....What is e-Book ??..... 
   e-Book (Electronic Book) คือ หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจะเป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆของหนังสือ เว็ปไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือแบบทดสอบต่างๆ...

   ....What is tablet??....    
   แท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง พกพาง่าย น้ำหนังเบา มีคีย์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ปรับปุ่มได้อัตโนมัติ ระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เป็น Android, IOS และ windows ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทั้ง wifi และ wifi + 3G ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแท็บเล็ตหรือที่นิยมเรียกว่า แอฟพลิเคชั่น (applications)>>>>ตัวอย่างแท็บเล็ต (tablet)
sumsung galaxy tab-2-310 =ใช้ระบบปฏิบัติการ Android

tablet the new iPad = ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS

tablet acer iconia-w700 = ระบบปฏิบัติการ windows

  • ผลการนำนวัตกรรมการศึกษามาใช้

....e-Book on tablet with education!!!....

....สำหรับในประเทศไทย ปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้ (e-Book on tablet) ได้เริ่มมีบทบาทในวงการศึกษาแล้ว และทางรัฐบาลของไทยเองก็ได้ดำเนินการโครงการ  "One Tablet Per Child" โดยเริ่มทยอยแจกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนยุคใหม่นโยบายของรัฐบาลดังกล่าว เป็นแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของนักเรียนรูปแบบใหม่โดยการใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่แหล่งเรียนรู้และองค์์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในรูแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนอยู่บ้างในระดับประถมศึกษา มัธยม และระดับอุดมศึกษาบางแห่งเท่านั้น..ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มมีการแจก Tablet PC ให้กับนักศึกษาใหม่แล้ว แต่การนำไปประยุกต์ใช้ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนเพราะยังต้องอาศัยการพัฒนาโปรแกรมมารองรับรวมทั้งเนื้อหาตำราในรูปแบบ E-Book ที่จะต้องมีจำนวนมากกว่านี้....

แต่พบว่า>>> การนำเทคโนโลยีจาก Tablet เข้ามาเป็นสื่อทางการศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไม่เพียงแค่การที่เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น ยังมีปัจจัยที่มีผลทางด้านอื่นๆอีก เช่น
   -ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ (ประถม มัธยม และระดับอุดมศึกษา) ต้องสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ใน การศึกษาเรียนรู้ให้มากที่สุด ครูผู้สอนควรจะมีการชี้แจงถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษา รวมทั้งควรแนะนำการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาจากการใช้เทคโนโลยี เช่นการใช้เพื่อการเล่นเกมส์ เป็นต้น
   -ครูผู้สอนควรมีความรู้ที่สามารถแนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงวิธีการและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้เรียนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
   -การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
   -หน่วยงานและบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในการดูแล แนะนำและแก้ไขปัญหาในเรื่องอุปกรณ์ ระบบรวมทั้งการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

....อย่างไรก็ตามการก้าวทันต่อเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับวงการศึกษา e-book on tablet ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข ให้เข้ากับการศึกษาให้มากที่สุดและนักเรียนได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังต้องมีการศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและบุคลากร เช่น การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน รวมทั้งยังต้องศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ Tablet ที่จะสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดต่อการศึกษาของผู้เรียน เพื่อที่จพนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศได้ในอนาคต....

++++++++++++


ที่มา:
http://www.it24hrs.com/2011/tablet-for-education/
http://y32.wikidot.com/tablet
http://www.slideshare.net/yingkanya/ebook-on-tablet
http://www.sesao.go.th/km/?name=research&file=readresearch&id=595ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น